Privacyverklaring

Privacyverklaring

Full-color grafisch ontwerpbureau (hierna: “Full-color”), gevestigd aan Koninginnepage 4, 4533 HS in Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals opgesteld in deze privacyverklaring. Verwerkingsverantwoordelijke is Bianca Goede, te bereiken via 06 22 06 16 75 of info@full-color.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Full-color verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch en in correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Buiten bovenstaande gegevens verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@full-color.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Full-color verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Het afhandelen van jouw betaling
• Full-color verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Full-color bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Naam, adres, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres en andere bedrijfsgegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en de uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken.
• Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we jouw naam, geslacht, bedrijfsnaam, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, rekeningnummer, btw-nummer, e-mailadres en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen we jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Full-color verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Full-color blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Full-color gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (rechten betrokkenen)
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Full-color en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@full-color.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Full-color wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Full-color neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@full-color.nu. Full-color heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL): wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Vragen en opmerkingen
Wanneer je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, nodigen we je uit om contact met ons op te nemen. We kunnen je dan informeren over onze specifieke werkwijze en omgang met gegevens van jou of je bedrijf. Je kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@full-color.nu.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Terneuzen
25 mei 2018